Uitleenwoordenbank van het Nederlands

Zoekresultaten: 946 Nederlandse woorden gevonden (beginnend met A)

Gebruikte filters:

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| Toon/Verberg alle informatie in de uitklapmenu's
Visualiseer de resultaten
Toon op de kaart
één cirkeltje per uitleenwoord
Toon op de kaart
één cirkeltje per taal
Toon op een tijdslijn

 • ▾ à décharge [ter ontlasting van een beklaagde]
 • ▾ à gogo [in overvloed; ononderbroken]
 • ▾ à la [op de manier van]
 • ▾ a.o. [arbeidsongeschikt(heid)]
 • ▾ aagjesappel [lichtzure appel]
 • ▾ aak [platboomd binnenvaartuig]
 • ▾ aal [biersoort]
 • ▾ aal [paling]
 • ▾ aal [priem]
 • ▾ aalbes [vrucht]
 • ▾ aalmoes [gift]
 • ▾ aam [vochtmaat]
 • ▾ aambeeld [ijzeren smeedblok; middelste gehoorbeentje]
 • ▾ aambei(en) [besvormige zwelling van de aderen aan de anus]
 • ▾ aamborstig [kortademig]
 • ▾ aan [voorzetsel; bijwoord]
 • ▾ aan land [op het droge]
 • ▾ aan lij [aan de zijde die van de wind is afgekeerd]
 • ▾ aan loef [aan de zijde waarvan de wind komt]
 • ▾ aan- [bijwoord en voorvoegsel waarmee samengestelde werkwoorden worden gevormd met de betekenis: op, in, naar, aan]
 • ▾ aanbedene [hartstochtelijk bemind persoon]
 • ▾ aanbelangen [betreffen, aangaan]
 • ▾ aanbetrouwen [toevertrouwen]
 • ▾ aanbiddelijk [waardig om aanbeden te worden ]
 • ▾ aanbidden [met geestdrift vereren]
 • ▾ aanbieding [het aanbieden; dat wat aangeboden wordt]
 • ▾ aanbod [aanbieding]
 • ▾ aanbrengen [plaatsen]
 • ▾ aandacht [belangstelling]
 • ▾ aandeel [deel; deelname; gedeelte dat iemand bijdraagt tot het kapitaal voor een onderneming]
 • ▾ aandoen [kort bezoeken; aantrekken; veroorzaken]
 • ▾ aandoening [gewaarwording]
 • ▾ aandragen [naar voren brengen; opperen, voorstellen]
 • ▾ aaneen [elkaar in tijd opvolgend, aan elkaar]
 • ▾ aangaan [betreffen]
 • ▾ aangaan [tieren, uitvaren]
 • ▾ aangaande [betreffende]
 • ▾ aangedaan [emotioneel]
 • ▾ aangeklaagde [die aangeklaagd wordt]
 • ▾ aangelegen [belangrijk]
 • ▾ aangelegenheid [zaak, belang]
 • ▾ aangenaam [behaaglijk]
 • ▾ aangenomen [in ontvangst genomen; geadopteerd]
 • ▾ aangeschoten [getroffen]
 • ▾ aangetoond [bewezen]
 • ▾ aangetrouwd [door huwelijk tot de familie behorend]
 • ▾ aangeven [aanduiden; verklikken]
 • ▾ aangezicht, aanzicht [gelaat]
 • ▾ aangifte [melding van burger aan de overheid]
 • ▾ aangrijnzen [grijnzend aanzien]
 • ▾ aangrijpen [aanvallen; beetpakken]
 • ▾ aanhaken [aankoppelen]
 • ▾ aanhalen [aantrekken]
 • ▾ aanhalig [lief doend of graag geliefkoosd worden]
 • ▾ aanhang [gezamenlijke volgers; (verouderd) aanhangsel]
 • ▾ aanhangmotor [motor die aan een vaar- of voertuig aangehangen kan worden]
 • ▾ aanhangwagen [wagen die door een voorgaande wagen wordt voortgetrokken]
 • ▾ aanhankelijk [geneigd om zich uit liefde of genegenheid aan iemand te hechten]
 • ▾ aanhitsen [ophitsen]
 • ▾ aanhorigen [(verouderd) bloedverwanten]
 • ▾ aanhouden [arresteren; aandringen]
 • ▾ aanklacht [beschuldiging ingediend bij het gerecht]
 • ▾ aanklagen [officieel beschuldigen]
 • ▾ aankleden [kleren aantrekken]
 • ▾ aankleven [(zich) aan iets anders hechten]
 • ▾ aanknippen [aandoen (van licht)]
 • ▾ aankomen [arriveren]
 • ▾ aankomst [het bereiken van de bestemming]
 • ▾ aanleg [talent]
 • ▾ aanleggen [aanbrengen; maken; afmeren]
 • ▾ aanleiding [omstandigheid die iets ten gevolge heeft]
 • ▾ aanlengen [verdunnen]
 • ▾ aanliggen [zich liggend bevinden bij; zekere koers houden; grenzen aan]
 • ▾ aanloeven [hoger aan de wind gaan zeilen]
 • ▾ aanloop [korte versnelde loop die men doet, als men springen of iets werpen wil]
 • ▾ aanlopen [een haven binnenkomen en aanleggen; door verhitting verkleuren]
 • ▾ aanmaak [het aanmaken, m.n. het in voorraad vervaardigen]
 • ▾ aanmaakhout [stukjes hout om de kachel aan te maken]
 • ▾ aanmaakturf [turf om de kachel aan te maken]
 • ▾ aanmaning [sommatie]
 • ▾ aanmeren [aanleggen, vastleggen]
 • ▾ aanmerkelijk [opmerkelijk, aanzienlijk]
 • ▾ aanmerken [ter afkeuring opmerken]
 • ▾ aanmoedigen [(iemand) op een positieve manier aansporen]
 • ▾ aanmonsteren [(zeemansterm) bij monstering in dienst nemen]
 • ▾ aannemen [in ontvangst nemen; in dienst nemen; veronderstellen]
 • ▾ aannemer [iemand die de uitvoering van een bouwwerk op zich neemt]
 • ▾ aanneming [het opnemen als lid van een kerkgenootschap]
 • ▾ aanplempen [(een sloot, een gracht e.d.) dempen en met de vaste grond gelijkmaken]
 • ▾ aanranden [met misdadige bedoelingen te lijf gaan]
 • ▾ aanrichten [veroorzaken]
 • ▾ aanrijding [botsing tussen voertuigen]
 • ▾ aanritsgeld [handgeld voor soldaten]
 • ▾ aanroepen [door te roepen aandacht vragen; (een hoger wezen) om hulp vragen]
 • ▾ aanroeren [terloops, oppervlakkig behandelen; al roerende mengen]
 • ▾ aanschijn [gelaat]
 • ▾ aanschouw [het aanschouwen]
 • ▾ aanslaan [schatten; een geluid geven; exciteren]
 • ▾ aanslag [aanval; het aanslaan]
 • ▾ aanslag [belastingaanslag]
 • ▾ aanspraak [eis]
 • ▾ aanspreker [doodbidder]
 • ▾ aanstaan [bevallen; passen]
 • ▾ aanstaande [verloofde]
 • ▾ aanstalten [voorbereidingen]
 • ▾ aansteken [ontvlammen; een vat openen]
 • ▾ aansteker [apparaat om vuur te maken]
 • ▾ aanstellen [erg overdrijven; in een functie plaatsen]
 • ▾ aanstonds [gauw]
 • ▾ aanstoot [ergernis]
 • ▾ aantal [onbepaalde hoeveelheid]
 • ▾ aantasten [schadelijke uitwerking hebben op; aanvallen]
 • ▾ aantekenen [noteren; opmerken; inschrijven]
 • ▾ aantekening [notitie]
 • ▾ aantreden [verzamelen en in het gelid gaan staan; beginnen te functioneren]
 • ▾ aantrekken [trekkend naar zich toehalen; kleding aandoen]
 • ▾ aantrekkingskracht [adhesie]
 • ▾ aanvaarden [beginnen]
 • ▾ aanval [plotselinge, meestal kortstondige aandoening; poging tot ondermijning]
 • ▾ aanvallen [attaqueren]
 • ▾ aanvaren [al varend naderen]
 • ▾ aanvechten [betwisten, bestrijden]
 • ▾ aanvertrouwen [toevertrouwen]
 • ▾ aanvraag [verzoek]
 • ▾ aanwakkeren [in kracht doen toenemen, sterker maken]
 • ▾ aanwenden [gebruiken, toepassen]
 • ▾ aanwijzen [aangeven, toewijzen]
 • ▾ aanzeggen [aankondigen; bevelen, gelasten]
 • ▾ aanzetten [bij iets plaatsen]
 • ▾ aanzien [houden voor, beschouwen]
 • ▾ aanzienlijk [door stand, vermogen of macht boven anderen verheven]
 • ▾ aanzoeken [verzoeken]
 • ▾ aap [bezaansstagzeil]
 • ▾ aapjesdoorn [boomsoort]
 • ▾ aapzeil [bezaansstagzeil, onderste schuine zeil tussen grote en bezaansmast]
 • ▾ aapzeilschoot [touw waarmee het aapzeil bediend wordt]
 • ▾ aapzeilval [touw waarmee het aapzeil gehesen en gestreken wordt]
 • ▾ aard [geaardheid]
 • ▾ aardappel [eetbare knol]
 • ▾ aardbei [vrucht]
 • ▾ aardbeving [beving of schudding van een gedeelte van de aardkorst]
 • ▾ aarde [grond; aardrijk]
 • ▾ aardeend [(Vlaams, verouderd) vogel]
 • ▾ aardig [bekoorlijk, mooi]
 • ▾ aardigheid [het aardige van iets]
 • ▾ aardnoot [pinda]
 • ▾ aardrijkskunde [geografie]
 • ▾ aardroos [plantennaam]
 • ▾ aardvarken [wroetend, gravend zoogdier]
 • ▾ aardwolf [hyena-achtige]
 • ▾ aars [anus]
 • ▾ Aarschot [plaats in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, waar vroeger stoffen werden vervaardigd]
 • ▾ aartsvijand [erge vijand]
 • ▾ aarzelen [weifelen]
 • ▾ aas [de één in het dobbel- en kaartspel]
 • ▾ aas [lokspijs, voedsel]
 • ▾ aasje [oud gewicht, greintje]
 • ▾ aasvogel [gier]
 • ▾ abaca [manillahennep]
 • ▾ abandonnement [het wettelijk afstand doen]
 • ▾ abandonneren [afstand doen van]
 • ▾ abattoir [slachthuis]
 • ▾ abces [ettergezwel]
 • ▾ abdicatie [troonsafstand]
 • ▾ abdij [klooster geleid door een abt]
 • ▾ abdis [overste van vrouwenklooster]
 • ▾ abeel [populier]
 • ▾ abel spel [Middelnederlands wereldlijk toneelspel]
 • ▾ aberratie [afwijking]
 • ▾ abituriënt [eindexamenkandidaat]
 • ▾ ablatie [losmaking]
 • ▾ ablaut [regelmatige klankwisseling]
 • ▾ abnormaal [tegen de norm]
 • ▾ abnormaliteit [afwijking van het normale]
 • ▾ abolitie [afschaffing]
 • ▾ abonnee [iemand die is geabonneerd op een periodiek of dienst]
 • ▾ abonnement [het abonneren]
 • ▾ abortie [vruchtafdrijving]
 • ▾ abortus [ontijdige geboorte, miskraam]
 • ▾ abracadabra [toverspreuk]
 • ▾ abri [wachthuisje]
 • ▾ abrikoos [vrucht]
 • ▾ abrikoosziekte [bepaalde ziekte]
 • ▾ abscis [afstand van een punt tot de y-as]
 • ▾ absent [afwezig]
 • ▾ absenteïsme [voortdurende of vaak voorkomende afwezigheid]
 • ▾ absenteren, zich [zich verwijderen]
 • ▾ absentie [afwezigheid]
 • ▾ absolutie [vergiffenis (van zonden)]
 • ▾ absolutisme [onbeperkte heerschappij]
 • ▾ absoluut [volstrekt]
 • ▾ absolveren [kwijtschelden]
 • ▾ absorberen [inzuigen]
 • ▾ absorptie [inzuiging]
 • ▾ abstract [afgetrokken]
 • ▾ abstractionisme [kunststroming]
 • ▾ absurd [ongerijmd]
 • ▾ absurditeit [ongerijmdheid]
 • ▾ abuis [vergissing]
 • ▾ acacia [boomsoort]
 • ▾ academicus [iemand met academische opleiding]
 • ▾ academie [genootschap ter bevordering van wetenschap en kunst; hogeschool]
 • ▾ academisch [tot een academie behorend; schools; theoretisch]
 • ▾ acc. [accept, sta toe; (verouderd) akkoord]
 • ▾ acceleratie [versnelling]
 • ▾ accent [klemtoon]
 • ▾ accentuatie [het leggen van accent]
 • ▾ accept [het accepteren van een wissel]
 • ▾ acceptant [iemand die op zich neemt een wissel te betalen]
 • ▾ acceptatie [aanneming, aanvaarding]
 • ▾ accepteren [aannemen]
 • ▾ accessibiliteit [toegankelijkheid]
 • ▾ accessie [toetreding]
 • ▾ accessoires [bijkomende zaken]
 • ▾ accidenteel [toevallig]
 • ▾ accijns [verbruiksbelasting]
 • ▾ acclamatie [toejuiching]
 • ▾ accolade [haakje tot verbinding van twee of meer regels]
 • ▾ accommodatie [aanpassing]
 • ▾ accommodatief [aanpasbaar]
 • ▾ accommoderen [aanpassen]
 • ▾ accordeon [toetsinstrument]
 • ▾ accorderen [overeenkomen, overeenstemmen]
 • ▾ account [rekening]
 • ▾ accountant [rekeningkundige]
 • ▾ accreditatie [onderzoek van geloofsbrieven]
 • ▾ accu [energiereservoir]
 • ▾ acculturatie [aanpassing aan de heersende cultuur]
 • ▾ accumulatie [opeenhoping]
 • ▾ accumulator [energiereservoir]
 • ▾ accuraat [nauwkeurig]
 • ▾ accusatief [vierde naamval]
 • ▾ ach [uitroep die verdriet, weemoed, berusting aangeeft]
 • ▾ achillespees [pees aan de hiel]
 • ▾ acht [telwoord]
 • ▾ acht [aandacht]
 • ▾ acht [rijksban]
 • ▾ achten [acht slaan op]
 • ▾ achter [in of bij de achterkant]
 • ▾ achter [voorzetsel]
 • ▾ achteraan [aan de achterkant, aan het achtereinde]